Informacje o danych osobowych

Strona główna/ Informacje o danych osobowych
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Tkalnie Zelów S.A., ul. Zachodnia 25, 97-425 Zelów. W odniesieniu do danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie u administratora (na podstawie umowy o pracę lub innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być również spółki zależne Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA należące do Grupy TZMO. Aktualna lista tych podmiotów jest dostępna na stronie www.tzmo-global.com/GDPR

 • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Janem Stemposzem, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, e-mail: iod@tzmo.com.pl .

 • Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - w szczególności w celu utrzymywania kontaktu z osobą, której dane dotyczą; udostępnianie lub dostarczanie (również drogą elektroniczną) informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie wydarzeń, w tym konkursów, promocji i innych akcji marketingowych;

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w szczególności do wykonania wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartych przez administratora umów;

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w szczególności do wypełnienia praw i obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakres prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności w celu dochodzenia roszczeń.

 • Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem - w zakresie niezbędnym dla celów przetwarzania; dane osobowe mogą być również udostępnione organom władzy publicznej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 • Dane osobowe są przechowywane:

  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania wskazanych w udzielonej zgodzie;

  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do czasu wypełnienia przez strony umowy wszystkich obowiązków związanych z wykonaniem umowy, a następnie do upływu terminu przedawnienia lub przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową;

  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności obowiązku prowadzenia ewidencji;

  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania, w szczególności do czasu załatwienia roszczenia, przedawnienia lub przedawnienia roszczenia.

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma również prawo do przenoszenia danych osobowych.

 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych przewidzianego przepisami prawa, jeżeli uzna, że ​​przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. jej zgoda przed wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i jest dobrowolne; jednakże konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; niedostarczenie lub nieudostępnienie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych działaniach marketingowych. W innych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi prawo lub postanowienie umowy.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 •   TZMO Tkalnie Zelów S.A.
 •   ul. Zachodnia 25
       97-425 Zelów
 •   044 634 10 25 wew. 35
 •   (+48) 723185903
 • kontakt@tkalniezelow.pl